Med EU´s persondatalov, General Data Protection Regulation (GDPR) er det et krav, at alle virksomheder, der indsamler og håndterer persondata, skal have en privatlivspolitik. Psykolog Service Net, herefter PSN, tager din databeskyttelse alvorligt og lever op til EUs persondatalov.

PSN benytter sikre og krypterede systemer til både mail og dataopbevaring. PSN fører ingen journaler om dig. Al journalføring i forbindelse med din behandling/samarbejde med sundhedsperson/sundhedspersoner tilknyttet PSN, opbevares hos pågældende behandler/samarbejdspartner, der således alene dataansvarlig for disse personfølsomme data. Når du henvender dig til PSN kan det være personfølsomme data, og PSN behandler disse i overenstemmelse med persondataloven. Samtykke til opbevaring af personfølsomme oplysninger i forbindelse med behandling/samarbejde med en eller flere af sundhedspersonerne tilknyttet PSN, sker med pågældende behandler/samarbejdspartner. PSN har data databehandleraftaler med behandllere/tilknyttede sundhedspersoner/samarbejdspartnere. Hvis samarbejdspartnere skulle ønske/forespørge udlevering af oplysninger, så indhenter vi først samtykke fra dig. Risikoen for datalæk vurderes efter analyse som lav.

Du godkender disse betingelser, når du kontakter PSN og anvender PSN til at få adgang til behandlere/tilknyttede sundhedspersoner/samarbejdspartnere. Du kan læse videre nedenfor hvis du vil have mere detaljeret information om PSN´s privatlivspolitik.


Privatlivspolitik

Dataansvar

PSN behandler persondata og har derfor udarbejdet denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der beskriver hvordan PSN behandler dine data.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer PSN løbende hvor høj risikoen er for, at PSNs databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. PSN har taget en række præventive tiltag ift. datasikkerheden, hvilket gør, at risikoen for datalæk vurderes som lav.

PSN sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for PSN, oplyser PSN dig om, hvilke data PSN behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at indhente oplysninger fra en myndighed eller samarbejdspartner, i så fald indhenter vi samtykke fra dig inden. Såfremt samarbejdspartnere (f.eks. forsikringsselskab) eller myndigheder ønsker udlevering af oplysninger, vil du blive bedt om samtykke.

Behandling af persondata

PSN opbevarer denne type data om dig:

  • Almindelige persondata
  • CPR-nummer (hvis nødvendigt)
  • Følsomme data (f.eks. oplysninger om dig selv, dit liv, dine vanskeligheder og udfordringer, som du selv har videregive til PSN under evt. henvendelse/forespørgsel til PSN og tilgængelige/egnede sundhedspersoner/behandlere/samarbejdspartnere.

PSN indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

PSN indsamler og opbevarer dine persondata i det omfang det er nødvendigt for at formidle din kontakt til sundhedsperson/behandler/samarbejdspartner og for at følge op på om evt. forløb/behandling/samarbejde er igangssat.

PSN indsamler og behandler kun relevante og nødvendige persondata

PSN behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. PSN indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores arbejde. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for PSN´s forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, PSN behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

PSN kontrollerer og opdaterer dine persondata

PSN kontrollerer, at de persondata, som vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. PSN sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da PSN´s service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder PSN dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. F.eks. hvis dine kontaktdata ændres.

PSN sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

PSN sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

PSN indhenter dit samtykke inden vi behandler dine persondata

PSN indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. PSN oplyser dig om et sådant grundlag. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Hvis PSN ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser PSN dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før PSN påbegynder databehandlingen. Hvis PSN har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser PSN dig om dette.

PSN videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

PSN videregiver ikke persondata til andre aktører. PSN ledes og drives af autoriseret Psykolog Nikolaj Hyll og er derfor af lovgivning forpligtet til at bryde sin tavshedspligt, hvis du til PSN videregiver oplysninger hvorudfra det vurderes, at du er til fare for dig selv eller andre. PSN er således også underlagt skærpet underretningspligt, hvor PSN har pligt til at underrette relevante myndigheder, hvis PSN modtager information om børn og unges mistrivsel. I disse tilfælde, hvor PSN lovgivningsmæssigt er nødsaget til at bryde tavshedspligten, vil PSN informere dig.

Sikkerhed

PSN beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

PSN har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I henhold til EUs persondatalov har PSN indhentet databehandleraftaler hos relevante samarbejdspartnere. PSN beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil PSN underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies

PSN´s hjemmeside placerer ikke cookies på din computer eller mobiltelefon. På PSN´s hjemmeside gør følgende sig gældende:

PROTECT:

Protect gælder kun administrations-interface.

Data brugt: For at tjekke log-in aktivitet og potentielt blokere illegitime forsøg pålog-in som administrator af vores hjemmeside, benyttes følgende information: den forsøgende brugers IP adresse, email adresse eller brugernavn som blev forsøgt til log-in, og alle IP-relaterede HTTP headers knyttet til den forsøgende bruger.

AKTIVITET SPORET:

Fejlslagne login forsøg (disse inkluderer IP addresser samt bruger agent). PSN sætter også en cookie her (jpp_math_pass) i 1 dag for at huske hvis/når en bruger lykkedes at løse en matematik captcha for at bevise de ikke er robotter. Læs mere om denne cookie.

DATA SYNKRONISERET:

Fejlslagne login forsøg, som indeholder brugerens IP adresse, forsøgt benyttede brugernavn eller email adresse, samt bruger agent information.

WORDPRESS.COM STATISTIK:

Data brugt: IP adresse, WordPress.com bruger ID (hvis logget ind), WordPress.com brugernavn (hvis logget ind), bruger agent, besøgt URL, videresendende URL, tidspunkt for dette, browser sprog, landekode. Vigtigt: Site ejeren har ikke adgang til denne information. For eksempel, en site ejer kan se, at en side har 285 besøg, men kan ikke se hvilke specifikke brugere/konti besøgte den side. Statistik logs — indeholder besøgenes IP adresse samt WordPress.com brugernavne (hvis tilgængelige) — er gemt af Automattic i 28 dage og bliver udelukkende brugt til at gøre statistik mulig.

AKTIVITET SPORET:

Post og side besøg, video afspilninger (hvis videoer bliver hostet hos WordPress.com), udgående link klik, videresendende URLer, søgemaskine termer, samt land. Når dette modul er aktiveret sporer Jetpack også ydelse på hver side, inklusive JavaScript filen benyttet til at spore statistik. Dette er ekslusivt for at undersøge gennemsnits ydeevene på tværs af Jetpack sites, så det kan sikres, at funktionerne ikke sløver sitet ned. Dette inkluderer sporing af side load tider, ressource load tider (billede filer, JavaScript filer, CSS filer, osv.) Side ejeren kan tvinge denne funktion til at respektere DNT indstillinger. Som standard bliver DNT ikke respekteret.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata.

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data PSN behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe PSN opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til PSN. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for PSN, og dem, PSN har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis PSN behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data.

Kontaktoplysninger vedrørende privatlivspolitik

Kontakt til PSN/samarbejde med/behandling af Psykolog Nikolaj Hyll: Kontaktperson (dataansvarlig): Nikolaj Hyll

CVR: 33 86 51 47

Telefonnr.: 29829174

Mail: hyllconsult@protonmail.com

Samtaler/samarbejde med andre sundhedspersoner/behandlere: Kontaktperson (dataansvarlig): Pågældende behandler/samarbejdspartner, som kan oplyse dig om dennes privatlivspolitik.